Podstawowe informacje

Celem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą, a także pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenia jej wartości. Ośrodek realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury, wychowania i edukacji.

Do zadań Ośrodka należy także koordynacja działań w zakresie imprez społeczno-kulturalnych na terenie Gminy, w tym organizowanych przy udziale innych podmiotów.