Statut

 

 

Statut
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu, zwane dalej „Ośrodkiem", jest samorządową instytucją kultury, której podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej.
Ośrodek działa w szczególności na podstawie:
1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j. t.Dz.U. z 2018r., poz.1983 ze zm.),
2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (j.t.Dz.U. z 2018r., poz.574 ze zm.)
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z88 2018r., poz. 994, ze zm.)
4.Niniejszego statutu.
§ 2.Organizatorem Ośrodka jest Gmina Sępopol.
§ 3. Ośrodek wpisany jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.
§ 4. Siedzibą Ośrodka jest miasto Sępopol, a terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Sępopol. W celu pełnej realizacji zadań statutowych Ośrodek może prowadzić swoją działalność na obszarze kraju i poza jego granicami.
§ 5. W skład Ośrodka wchodzą:
1. Dom Kultury w Sępopolu.
2. Biblioteka Publiczna w Sępopolu z filiami w Wiatrowcu i Wodukajmach.
3. Świetlice wiejskie w miejscowościach: Długa, Dzietrzychowo, Gierkiny, Lipica, Liski, Lwowiec, Masuny, Ostre Bardo, Romankowo, Rusajny, Różyna, Śmiardowo, Smolanka, Stopki-Osada, Szczurkowo, Trosiny, Wiatrowiec, Wodukajmy.

II. CELE I ZAKRES DZIAŁANIA
§ 6. Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą, a także pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenia jej wartości. Ośrodek realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury, wychowania i edukacji.
§ 7. Do zadań Ośrodka należy także koordynacja działań w zakresie imprez społeczno-kulturalnych na terenie Gminy, w tym organizowanych przy udziale innych podmiotów.
§ 8. Do podstawowych zadań statutowych Ośrodka należy:
1. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
2. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania kulturą i sztuką.
3. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.
4. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.
5. Współpraca w zakresie opieki nad obiektami i miejscami pamięci narodowej.
6. Zapewnienie mieszkańcom Gminy dogodnego dostępu do zbiorów bibliotecznych i popularyzacja czytelnictwa.
7. Podejmowanie działań proekologicznych i profilaktycznych.
§ 9. Podstawowe zadania Ośrodka realizowane są w szczególności poprzez:
Dom Kultury:
1. Organizację imprez artystycznych i rozrywkowych.
2. Inicjowanie i pomoc zespołowym formom twórczości i uczestnictwa w kulturze.
3. Organizację targów, przeglądów, wystaw, koncertów, konkursów, spektakli, projekcji filmowych i innych przedsięwzięć popularyzujących dorobek kulturalny.
4. Organizację i prowadzenie zespołowych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę w szczególności w formie ognisk, zespołów artystycznych i kół zainteresowań.
5. Wspieranie imprez gminnych organizowanych przez inne podmioty, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne .
6. Wspieranie i promocja zespołów artystycznych, rodzimego rękodzieła, sztuki i folkloru.
7. Wdrażanie innowacyjnych form działalności kulturalnej w środowisku lokalnym.
8. Prowadzenie nauki języków obcych, tańca, gry na instrumentach, plastyki, fotografiki i w miarę zapotrzebowania środowiskowego z innych dziedzin.
9. Wspieranie rozwoju społeczeństwa informatycznego w szczególności poprzez organizację nauki obsługi komputera, udostępnianie sprzętu komputerowego do powszechnego korzystania, w tym zapewnienie dostępu do Internetu.
10. Świadczenie usług poligraficznych, fotograficznych, filmowych, plastycznych i innych z zakresu kultury.
11. Prowadzenie impresariatu artystycznego i usług z zakresu imprez kulturalnych i artystycznych.
12. Organizowanie bali i zabaw tanecznych.
13. Prowadzenie wypożyczalni kostiumów, rekwizytów i sprzętu technicznego do obsługi imprez i widowisk.
14. Prowadzenie sprzedaży miejscowych dzieł artystycznych, rękodzieła artystycznego i ludowego, bądź pośredniczenie w ich reklamie.
15. Prowadzenie działalności wydawniczej,wydawanie folderów, stron www, prowadzenie działalności ekspozycyjnej i wystawienniczej, w tym galerii dzieł miejscowych artystów.
16. Inspirowanie, wspieranie i promowanie indywidualnych uzdolnień i osiągnięć artystycznych, poetyckich i literackich mieszkańców Gminy.
17. Działalność metodyczna polegająca na wypracowaniu innowacyjnych form i metod pracy społeczno - kulturalnej w środowisku lokalnym.
18. Inicjowanie, organizowanie i wspieranie różnych form zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.
19. Współpraca z placówkami oświatowo - wychowawczymi Gminy w zakresie rozwoju kultury.
20. Podejmowanie innych działań z zakresu kultury, sztuki, działalności informacyjnej wynikających z potrzeb środowiska lokalnego.
21. Współpraca z przedstawicielami różnych grup społeczności lokalnej w procesie zapobiegania wykluczeniu osób starszych oraz upowszechnianiu stylu uczenia się przez całe życie przez organizację Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
22. Poszukiwanie pozabudżetowych źródeł finansowych przez pisanie wniosków projektowych - współpraca z przedstawicielami różnych grup społeczności lokalnej w realizacji projektów.
23. Opracowanie i wdrażanie koncepcji aktywizującej społeczeństwo poprzez:
współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy, instytucjami, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami, grupami mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury celem popularyzacji i wspierania działań kulturalnych Gminy.
współpracę z innymi gminami i miastami oraz partnerskimi miastami zagranicą w zakresie aktywności kulturalnej oraz wymianę doświadczeń aktywizujących lokalne społeczności,
wspieranie i pomoc w realizacji projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną w zakresie kultury, turystyki i rekreacji.
Promowanie i przeprowadzanie akcji charytatywnych.
Biblioteka Publiczna:
1. Gromadzenie, opracowanie. przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.
2. Obsługa użytkowników, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, na zewnątrz oraz prowadzenie punktów bibliotecznych, wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb różnych grup czytelniczych, w tym dzieci, młodzieży, dorosłych oraz ludzi starszych i niepełnosprawnych.
3. Tworzenie i udostępnianie baz katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.
4. Prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie.
5. Prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo - badawczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej.
6. Prowadzenie bezpłatnego punktu dostępu do Internetu.
7. Współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami kultury i instytucjami oświatowymi, w tym ze szkołami, przedszkolami w organizacji i prowadzeniu zróżnicowanych form działań w zakresie edukacji kulturalnej, w tym teatralnej, literackiej, artystycznej, rozwijania czytelnictwa, zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy Sępopol.
8. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodziców małych dzieci, integrowanie i popularyzacja różnych form pracy z dzieckiem wykorzystującej literaturę dziecięcą przez organizację kącika dziecięcego dla grupy zabawowej - Klubu Malucha.
9. Współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta i gminy Sępopol, województwa, Polski w zakresie rozwoju kultury, w tym organizacji wystaw, spotkań autorskich, prelekcji itp.
10. Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie rozwoju społeczeństwa informatycznego. Ułatwienia osobom starszym korzystania z najnowszych źródeł informacji przez organizowanie kursów podstawowej obsługi komputera i urządzeń wielofunkcyjnych.
11. Podejmowanie działań mających na celu podniesienie standardów usług biblioteki, w tym:
udział w szkoleniach pracowników bibliotek,
samokształcenie,
wprowadzanie nowych, innowacyjnych form pracy.
12. Pisanie projektów i pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność merytoryczną.


III. ZARZĄDZANIE I NADZÓR
§ 10 .1. Ośrodkiem zarządza Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Burmistrz Sępopola na zasadach i w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do dyrektora Ośrodka wykonuje Burmistrz Sępopola.
4. Pracowników Ośrodka zatrudnia dyrektor.
§ 11.1. Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.
2. Dyrektor odpowiada za całość spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Ośrodka.
3. Dyrektor jest upoważniony do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka samodzielnie.
4. Do składania w imieniu Ośrodka oświadczeń woli w sprawach finansowych, w tym zobowiązań Ośrodka, wymagane jest współdziałanie dyrektora i głównego księgowego.
§ 12. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka wykonuje Burmistrz Sępopola.
§ 13. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmisțrza Sępopola
§ 14. Dyrektor Ośrodka może za zgodą Burmistrza Sępopola powołać społeczną Radę Programową, jako swój organ doradczy.
§ 15. Na okres organizacji festiwali dyrektor Ośrodka może powołać dyrekcję festiwalu.


IV. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
§ 16. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawach:
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
o rachunkowości,
o finansach publicznych
2. Majątek Ośrodka może być wykorzystywany wyłącznie do celów wynikających z zakresu działalności statutowej.
3. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową ponosi dyrektor Ośrodka i w zakresie mu powierzonym główny księgowy.
§ 17. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy sporządzony przez dyrektora , w oparciu o wysokość dotacji organizatora i planowane przychody.
§ 18. Środki finansowe na działalność Ośrodka pochodzą z:
1. Rocznej dotacji Organizatora.
2. Wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności w tym również działalności gospodarczej i sprzedaży majątku ruchomego.
3. Darowizn i zapisów osób fizycznych i prawnych.
4. Innych źródeł.

 V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 19. Statut Ośrodka nadaje Rada Miejska w Sępopolu.
§ 20. Rada Miejska w Sępopolu może dokonać połączenia, podziału lub likwidacji Ośrodka na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w ustawie o bibliotekach.
§ 21. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu może używać skrótu M-GOK w Sępopolu, własnego logo oraz pieczęci okrągłej.
§ 22. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.